Yleisiä ohjeita kokeisiin

Alkupisteet

Hakija voi tarkistaa opiskelijavalinnan alkupisteet ennen ensimmäistä koetta jaettavasta korjauskortista. Korjauskortissa esitetään hakijarekisterissä olevat pistetiedot. Mikäli alkupisteissä ilmenee virheellisyyksiä, on syytä heti kääntyä valintakoekanslian puoleen niiden korjaamiseksi, kuitenkin viimeistään 6.6.2014. Myös valintakoekanslioista voi tiedustella omia alkupisteitään.

Ilmoittautuminen kokeisiin

Ilmoittautumiskäytännöt ja henkilökorttien jakoon liittyvät järjestelyt vaihtelevat koepaikoittain. Katso tarkemmin koepaikkakuntasi järjestelyistä vastaavan yliopiston www-sivuilta. Tieto päivitetään Valintakokeet-sivuille ennen valintakokeita. Jos käytettävissäsi ei ole internetiä, voit kysyä tietoa ao. yliopiston valintakoekansliasta.

Kokeissa vaadittavat välineet

Luettelo sallituista laskimista julkaistaan huhti-toukokuun 2014 aikana.

Matematiikan, fysiikan, kemian ja yhteiskuntatieteen kokeissa hakijoilla tulee olla mukana tavanomaiset kirjoitusvälineet, viivain, harppi, astelevy ja taskulaskin. Lisäksi kokeissa on jokaisella hakijalla oltava mukana kuvallinen henkilötodistus (=passi, ajokortti tai henkilökortti). Kokeen aikana mitään välineitä ei ole lupa lainata toiselta hakijalta. Laskimia tarkastetaan ennen koetta ja sen aikana. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä käytettäväksi kokeessa.

Fysiikan kokeessa ei anneta kaavakokoelmaa. Tarvittavat vakiot annetaan. Valintakokeissa ei saa käyttää MAOL:in taulukkokokoelmaa. Matematiikan kokeessa annetaan koekysymysten mukana joitakin vakioita ja kaavaluettelo. Edellisvuosien kaavaluettelo on nähtävillä pääsykoearkistossa. Koesaliin ei saa viedä auki olevaa matkapuhelinta.

Hakijakortti / korjauskortti

Hakijoille jaetaan hakija- ja korjauskortti matematiikan kokeessa. Kortti on syytä säilyttää huolella, sillä siinä on mainittu osallistujan hakijanumero ja henkilökohtainen salasana, joiden avulla tulospalveluluvan antanut hakija voi myöhemmin saada tiedon omista koetuloksistaan tulospalvelusta. Henkilökortti on kaksiosainen lomake, jossa on varsinaisen henkilökortin lisäksi korjauskortti.

Hakijakortissa on seuraavat tiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • hakijanumero
 • henkilökohtainen PIN-koodi
 • kokeet, joihin hakija on ilmoittanut osallistuvansa
 • hakijan osoite

 

Korjauskortissa on seuraavat tiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • hakijanumero
 • ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat
 • hakutoiveet
 • alkupisteet (ilman ensisijaisuuspisteitä)
 • hakijan osoite


Hakijan tulee tarkistaa, että hakija- ja korjauskortin tiedot ovat oikeat. Korjauskortti, jonka tietoja on korjattu, palautetaan allekirjoitettuna valintakansliaan 6.6.2014 mennessä.

Lomatodistus asevelvollisille

Hakijakortti toimii myös lomatodistuksena asevelvollisuuttaan suorittaville. Kokeeseen osallistumisen osoittamiseksi henkilökortti leimataan ao. kokeen kohdalta hakijan pyynnöstä. Muita erillisiä lomatodistuksia ei kirjoiteta.

Koetapahtuma

Kaikki tehtävä-, kaavakokoelma- ja koevastauspaperit on koesaleissa jaettu etukäteen. Valvojan ohjeiden mukaan siirrytään koesaliin ja istuudutaan niille koepaikoille, joihin on jaettu tehtävä- ja vastauspaperit. Tärkeätä on huomata, että ennen valvojien antamaa lupaa pöydällä oleviin tehtävä- ja koepapereihin ei saa koskea. Kaikkien kokeiden tehtävät ovat sekä suomeksi että ruotsiksi samassa tehtäväpaperissa. Kysymyksiin tulee vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Huom. Valintakokeen kysymyksiä ei saa enää englanniksi!

Huom. Jos hakutoiveena olevassa hakukohteessa ei ole mahdollista opiskella kuin suomen kielellä, yliopisto voi edellyttää, että hakija osallistuu suomenkielisiin valintakokeisiin. (Koskee hakijoita, jotka eivät ole saaneet koulusivistystään suomen, ruotsin tai saamen kielellä.) Näissä tapauksissa hakija saa asiasta tiedon yliopistosta etukäteen.

Koeaika on tasan kolme tuntia (fysiikan kokeessa neljä tuntia) siitä kun tehtäväpaperit on käännetty esiin. Muista heti alussa merkitä henkilötietosi kuhunkin vastauspaperiin. Kokeen aikana salissa kiertää lista, johon kukin hakija merkitsee oman nimensä, hakijanumeronsa (henkilökortista) ja mahdollisen tehtäväsarjan kirjaintunnuksen (tehtäväpaperista joko A, B, C tai D). Kokeen aikana saa vastauspaperia lisää pyytämällä. WC:ssä käynti kokeen aikana pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

Kokeesta voi poistua vasta kun valvojat ovat antaneet siihen luvan, aikaisintaan tunnin kuluttua kokeen alkamisesta. Kokeen lopussa ei voi poistua viimeisen 15 minuutin aikana, jotta muiden hakijoiden työrauha ei häiriintyisi. Kokeen jälkeen poistutaan valvojien ohjeiden mukaan. Jokaisen hakijan on palautettava ainakin yksi omalla nimellään varustettu vastauspaperi.

Tehtävien käsittely

Koetehtävien ratkaisut, varustettuna oikealla tehtävänumerolla, tulisi käsitellä kukin omalla tehtäväpaperin sivulla, tehtävä 1 sivulla 1, tehtävä 2 sivulla 2 jne. Yhteiskuntatieteen kokeen alussa annetaan lisäohjeita vastaamiseen. Ratkaisut on annettava siistillä ja selvällä käsialalla siten, että lukija voi ymmärtää esityksen ajatuksen kulun. Erityisesti fysiikan laskuissa on syytä käyttää suureille kirjainmerkintöjä. Alleviivaa vastaukset. Punaista värikynää ei saa käyttää.

Rikkomukset

Vilpistä tai muusta säännöistä poikkeamisesta seuraa joko kokeesta tai valinnasta poissulkeminen. Myös vilpin yrittäminen katsotaan rikkomukseksi. Rikkomukset käsitellään yhteisvalintatoimikunnassa. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa etukäteen kokeen järjestävän yliopiston valintakansliasta tai viime kädessä salin valvojilta. Hakijan epätietoisuus ohjeista ei ole lieventävä asianhaara.