Arkkitehtikoulutuksen esittely

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos on Suomen kolmesta arkkitehtikoulusta suurin ja perinteikkäin. Vuoden 2010 alussa Teknillinen korkeakoulu yhdistyi Kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa uudeksi Aalto-yliopistoksi.

Arkkitehtuurin laitoksella on arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmat. Koulutusohjelma valitaan yliopistoon haettaessa. Vuonna 2012 koulutusohjelmiin hyväksyttiin 37 uutta arkkitehtuurin opiskelijaa ja 18 uutta maisema-arkkitehtuurin opiskelijaa.

Arkkitehtuurin laitoksen opetuksen tavoite on kouluttaa arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ammattilaisia, joilla on vahva taiteellinen ote ja hyvät tekniset valmiudet käytännön suunnittelutyöhön sekä laaja näkemys arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin alojen ominaispiirteistä, vaikutuksesta ja merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Tavoitetta toteutetaan korostamalla käytännönläheisten suunnitteluharjoitusten roolia opetuksessa, sekä painottamalla innovatiivisuuden, osaamisen ja taiteen merkitystä arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin työn laadussa. Opetusministeriö nimesi Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston taiteen huippuyksiköksi vuosiksi 2001–2004. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratorio oli valtakunnallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö Teknillisessä korkeakoulussa vuosina 2007–2009.

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetusalat ovat arkkitehtuurin perusteet ja teoria, arkkitehtuurin historia, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, rakennusoppi, rakennetekniikka, puurakentaminen, asuntoarkkitehtuuri ja julkiset rakennukset. Maisema-arkkitehtuurin opetusalat ovat maisemasuunnittelu, maisemarakentaminen, maisemansuojelu ja -hoito sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Arkkitehtuurin laitos on yksi Aalto-yliopiston kansainvälisimmistä laitoksista. Laitoksen International Architecture Program kokoaa vuosittain noin 40 ulkomaista vierasopiskelijaa Otaniemeen ja vuosittain noin 20 arkkitehtiosaston opiskelijaa opiskelee ulkomailla. Arkkitehtuurin laitoksella on aktiivisesti ylläpidetyt vaihtosopimukset johtaviin eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin arkkitehtikouluihin.

Lisätiedot: Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto on pohjoisen kasvukeskuksen vireä arkkitehtikoulu. Muun yliopiston ollessa Linnanmaalla, keskusta-alueen ulkopuolella, arkkitehtuurin osasto toimii kaupungilla vanhassa ja viihtyisässä puutalokorttelissa. Osaston itsenäinen sijainti ja pieni koko synnyttävät sinne rennon ja lämminhenkisen tunnelman ja kanssakäyminen opiskelijoiden ja opettajien kesken on välitöntä. Opiskelu perustuu paljolti henkilökohtaiseen ohjaukseen ja osastolla kaikki tuntevatkin toisensa. Miltei kaikki suurten opiskeluyksikköjen haitat puuttuvat. Arkkitehtuurin osasto oli Taiteellisen toiminnan huippuyksikkö 2007–2009.

Oulun arkkitehtuurin osaston opetusohjelma on monipuolinen. Arkkitehdin tarvitsemien keskeisten tietojen ja taitojen opiskelu tapahtuu neljässä laboratoriossa, joiden opetusalat ovat arkkitehtuurin historia ja korjausrakentaminen, nykyarkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu. Vuonna 2012 osastolla aloitti noin 35 uutta arkkitehtiylioppilasta.

Vuoden 2005 jälkeen opintonsa aloittaneet noudattavat kaksivaiheista arkkitehdin koulutusohjelmaa, johon sisältyy tekniikan kandidaatin välitutkinto. Maisterivaiheen opintosuuntia on kolme: rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja englanninkielinen Architectural Design.

Osastolta valmistuneet arkkitehdit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin kotimaassa ja ulkomailla. Yhteisvalinnassa valittujen arkkitehtiopiskelijoiden lisäksi osastolla opiskelee 5-10 kansainvälistä maisterivaiheen opiskelijaa. Osaston kansainvälinen toiminta on vilkasta. Osastolla opiskelee vuosittain noin 20 ulkomaista vaihto-opiskelijaa ja noin 20 arkkitehtiosaston opiskelijaa opiskelee vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Lisätiedot: Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto

Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) arkkitehtuurin laitos toimii TTY:n kampuksella Tampereen Hervannassa. Laitos tarjoaa laajan valikoiman arkkitehtuurin alan opintoja niin suomen- kuin englanninkielelläkin. Laitoksen tutkimus- ja opetusaloja ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, arkkitehtuurin historia, asuntosuunnittelu, rakennusoppi, rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria. Uutena opetus- ja tutkimusavauksena on myös kestävä rakentaminen.

Opetuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön arkkitehdin suunnittelutyöhön ja edellytykset toimia vaativissa kansallisissa ja kansainvälisissä arkkitehtuurin alan suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä antaa perusta mahdollisille jatko-opinnoille. Opinnot muodostuvat pääsääntöisesti luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Lisäksi käytännönläheiset erikoiskurssit, kotimaan ja ulkomaiden ekskursiot sekä opiskelijakilpailut rikastuttavat ja tukevat opiskelua.

Arkkitehtuurin opiskelijat ja arkkitehtuurin laitoksen henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa opiskelu on laadukasta, mukavaa ja välitöntä. Noin 50 ulkomaalaista arkkitehtuurin vaihto-, ja tutkinto-opiskelijaa takaavat kansainvälisen oppimisympäristön kotikampuksellakin, mutta suosittua on myös suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Arkkitehtuurin koulutusohjelma antaa sekä arkkitehdin ammattipätevyyden että laaja-alaisen tietämyksen rakennussuunnittelusta, yhdyskuntasuunnittelusta ja arkkitehtuurin historiasta ja teoriasta. Myös korjausrakentamisen osaaminen ja yhteistyö samassa tiedekunnassa toimivan rakennustekniikan laitoksen kanssa on vahvaa. Vuonna 2012 koulutusohjelmaan valittiin 40 uutta opiskelijaa suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa arkkitehtuurista ja samalla arkkitehdin tutkintoa.

Lisätiedot:
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos
Hakuinfo – arkkitehtuuri